2PK Sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności w toku przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo wszystkich informacji handlowych jest naszym priorytetem i zajmuje kluczowe miejsce we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie, a także podczas zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony, z zachowaniem poufności i zawsze zgodnie z przepisami prawa. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy. Należytej ochrony danych osobowych użytkowników wymagamy również od naszych partnerów biznesowych i usługodawców, z którymi współpracujemy.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego 2pk.pl są przetwarzane przez 2PK Sp. z o.o., która jest administratorem tych danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”). Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie zapisujemy m.in. Państwa adres IP, a także adres strony, z której Państwo do nas trafili, historię przeglądania na naszej stronie, a także datę i czas trwania Państwa wizyty. Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy przez nasze narzędzia analityczne. Inne dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy zostaną nam przez Państwa przekazane, np. podczas rejestrowania, brania udziału w ankiecie, przesyłania zapytania, a także w celach związanych z realizacją umowy.

Niezależenie od kanału sprzedaży lub kontaktu 2PK Sp. z o.o. zobowiązuje się chronić prywatność klientów i użytkowników poprzez zapewnienie ochrony, poufności i bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Najważniejsze zasady

2PK Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania istotnych zasad poszanowania praw podstawowych oraz wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych (gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zgodnie z następującymi zasadami: (i) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; (ii) ograniczenie celu przetwarzania danych; (iii) minimalizacja danych; (iv) prawidłowość danych; (v) ograniczenie przechowywania danych; (vi) integralność i poufność):

 • transparentności: przedstawiamy wszelkie istotne informacje na temat celów gromadzenia danych i odbiorców gromadzonych danych;
 • zgodność i zasadność: gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie te dane, które są niezbędne do realizacji zadeklarowanych celów;
 • poufność i integralność: wdrażamy wszelkie rozsądne środki techniczne i organizacyjne w celi ochrony danych osobowych przed ujawnieniem, utratą, zmianą lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 • przechowywanie: przechowujemy dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania danych lub świadczenia określonych usług;
 • rozliczalność: gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zgodnie z następującymi zasadami: (i) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; (ii) ograniczenie celu przetwarzania danych; (iii) minimalizacja danych; (iv) prawidłowość danych; (v) ograniczenie przechowywania danych; (vi) integralność i poufność;
 • prawo dostępu: oferujemy klientom i użytkownikom możliwość bezpośredniego dostępu, modyfikowania i poprawiania ich danych osobowych poprzez konta osobiste na naszych witrynach internetowych. Jeśli użytkownik lub klient chce skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych ma do tego pełne prawo, a my służymy pomocą.

Wykorzystywanie, cel przetwarzania i przesyłanie danych osobowych

2PK Sp. z o.o. wykorzystuje pozyskane od Państwa Informacje o Korzystaniu ze Strony ze względów technicznych i w związku z administrowaniem naszą stroną, przeprowadzeniem kwestionariuszy produktowych oraz działaniami marketingowymi. Powyższe dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim wewnątrz lub na zewnątrz 2PK Sp. z o.o. bez Państwa uprzedniej zgody, chyba że pozwalają na to właściwe przepisy prawa. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. W celu dotarcia do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi poza sklepem 2pk.pl korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż 2pk.pl. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Państwa aktywności. Zewnętrzni dostawcy świadczą dla nas ponadto m.in. usługi hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w 2pk.pl, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności. Przetwarzanie Państwa danych powierzamy np. Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce (usługi IT), Ceneo.pl Sp. z o.o. (partner biznesowy) w celu świadczenia usług lub wykonania Państwa zamówienia oraz innych działań związanych z obsługą Państwa konta. Wymagamy od naszych dostawców i partnerów dbałości o bezpieczeństwo i zgodne z prawem przetwarzanie Państwa dany osobowych.

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
 • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego 2pk.pl;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • wykonywania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego 2pk.pl, w tym egzekwowaniu roszczeń wynikających z niniejszych umów;
 • jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Prowadzenie naszej strony oraz oferowanie za jej pomocą produktów wymaga zbierania pewnych danych osobowych uzyskanych od Państwa. 2PK Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracji/zamówienia, danych koniecznych do założenia konta użytkownika (np. hasło, login), danych do płatności, informacji związanych z Państwa zamówieniami i opróżnionymi „koszykami”, „list życzeń”, adresu IP (wykorzystywanego na potrzeby zapobiegania nadużyciom), informacji o wywołanych stronach oraz wszelkich innych informacji przetwarzanych w celu realizacji Państwa zamówienia. O ile podanie przez Państwa wszystkich żądanych informacji nie jest obowiązkowe, brak podstawowych danych (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a także, w przypadku zarejestrowanych użytkowników – login) może uniemożliwić 2PK Sp. z o.o. prawidłową realizację Państwa zamówienia.

2PK Sp. z o.o. jest także uprawniona do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności i bezpieczeństwa osób.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na email: shop@2pk.pl.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Sklepu internetowego 2pk.pl, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz kontaktując się z nami na adres e-mail: shop@2pk.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym 2pk.pl. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania.

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać twój sprzeciw na przetwarzanie twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta w Sklepie internetowym 2pk.pl

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o twoją zgodę;
 • twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze Sklepu internetowego 2pk.pl i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na twoją szczególną sytuację – ochrona twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce „Moje konto” (My account). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). W tym celu możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: shop@2pk.pl adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym 2pk.pl.

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Czas na spełnienie żądania
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 72 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych przez ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Informacje ogólne
W celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji, a także do celów reklamy, korzystamy z plików cookie, web beacons i innych, podobnych technologii.

Plik cookie to plik tekstowy zawierający informacje pobrane przez Państwa komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookie są odsyłane do strony internetowej, z której pochodzą (lub do innej strony, która je rozpoznaje), podczas każdej Państwa wizyty.

Pliki typu web beacons (znane także jako Internet tags, pixel tags czy GIFs) to elektroniczne pliki zawierające zazwyczaj obraz składający się z jednego pixela. Mogą one być umieszczane na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail w celu przesyłania informacji. Podobne technologie to metody przechowywania informacji przez Państwa przeglądarkę internetową lub urządzenie inne, niż pliki cookie i web beacons, np. flash cookies, HTML 5 cookie i inne rozwiązania programowe.

Powyższe pojęcia są w niniejszej Polityce Prywatności stosowane zamiennie.

Z jakich plików cookie korzystamy?
Wykorzystujemy kilka typów cookie, web beacons i podobnych technologii:

 • Technologie typu „session-only”, które funkcjonują na Państwa urządzeniu tylko przez czas działania przeglądarki internetowej;
 • Technologie trwałe (ang. persistent technologies), które funkcjonują nawet po zakończeniu jednorazowych odwiedzin na stronie i są standardowo stosowane w celu personalizacji kolejnej wizyty osoby odwiedzającej stronę.
 • Technologie własne, wdrożone przez 2PK Sp. z o.o.
 • Technologie osób trzecich, pochodzące ze stron osób trzecich, innych, niż niniejsza strona internetowa.

Należy podkreślić, iż nie zbieramy i nie przechowujemy Państwa danych osobowych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii.

Dla jakich celów wykorzystujemy pliki cookie?

 • Konieczne: Własne pliki cookie, web beacons i inne podobne technologie mogą być wykorzystywane w niezbędnym zakresie w celach związanych z funkcjonowaniem niniejszej strony. Powyższe obejmuje technologie umożliwiające Państwu dostęp do naszych stron internetowych. Jest to potrzebne także w celu wykrywania zakłóceń w działaniu strony, zapobiegania nadużyciom, a także poprawy bezpieczeństwa oraz umożliwiania Państwu korzystania z różnych funkcji naszej strony, np. koszyka z zakupami, zapisywania rezultatów wyszukiwania lub podobnych funkcji.
 • Cookie „behawioralne”: Własne pliki cookie, web beacons i podobne technologie mogą być wykorzystywane w celach związanych z oceną funkcjonowania strony, ulepszaniem treści zamieszczonych na stronie, analizowaniem sposobów, w jakie użytkownicy korzystają z naszej strony oraz określeniem, czy dany użytkownik przegląda oferowany przedmiot czy też odesłanie.
 • Cookie „funkcjonalne”: Własne pliki cookie, web beacons lub inne podobne technologie mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu zwiększonej funkcjonalności podczas odwiedzin na naszej stronie lub w trakcie korzystania z naszej strony. Powyższe oznacza m. in. identyfikację gościa podczas logowania na stronie, lub też zapamiętywanie zainteresowań, preferencji i uprzednio przeglądanych pozycji.
 • Cookie reklamowe lub targetowe: Pliki cookie, web beacons i podobne technologie zarówno własne jak i pochodzące od osób trzecich mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia na stronie treści, w tym reklam zgodnych z Państwa zainteresowaniami.

Google Analytics
Korzystamy z usług analiz w Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. w celu stałego polepszania naszej strony. W trosce o bezpieczeństwo danych na serwery Google jest wysyłany anonimowy adres IP użytkownika. Google podejmuje działania w imieniu 2PK Sp. z o.o. w zakresie analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, przygotowywania sprawozdań z aktywności na stronie, a także świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.
Ponadto korzystamy z raportów Google Analytics w celu analizowania anonimowych informacji w zakresie danych demograficznych (takich jak wiek i płeć) oraz zainteresowań osób odwiedzających naszą stronę, a także analizowania skuteczności reklam umieszczanych przez nas na innych stronach internetowych.

Google Optimize
Korzystamy z usługi analizy sieci Google Optimize dostarczanej przez Google w celu stałego polepszania naszej strony. Jest to narzędzie, dzięki któremu w realizujemy własne testy A/B, które pozwalają nam ulepszyć Sklep internetowy 2pk.pl.
Google Optimize pozwala nam m.in. na edytowanie kodu HTML, dodawanie reguł JavaScript czy CSS, co umożliwia późniejsze testowanie różnych wariantów portalu 2pk.pl.
Inne narzędzia, które stosujemy to m.in. Clear Report oraz HotJar.
Więcej informacji na temat Google Analytics i kwestii prywatności znajduje się tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
lub tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania konta Klienta dla celów związanych z obsługą konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta Klienta Twoje dane zostaną usunięte, za wyjątkiem następujących informacji: hash adresu e-mail oraz data wypisania z naszej bazy.
W przypadku danych przekazanych w celu realizacji złożonego zamówienia przechowujemy Twoje dane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.
W przypadku danych przekazanych w celach marketingowych przechowujemy dopóki mamy do tego podstawę prawną, a więc co do zasady do czasu wycofania zgody, z wyjątkami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa lub w szczególnych przypadkach uzasadnionymi interesem Administratora.
Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

Jak zablokować, dezaktywować lub usunąć pliki cookie?
Możliwe jest zablokowanie, usunięcie lub dezaktywowanie plików cookie, web beacons i podobnych technologii za pomocą odpowiednich ustawień przeglądania w Państwa urządzeniu, pod warunkiem, że Państwa urządzenie na to pozwala. Po zablokowaniu lub dezaktywowaniu wyżej wspomnianych technologii nadal będą Państwo mogli korzystać z niektórych funkcji na naszych stronach. Jednak pewne przydatne funkcje nie działają bez aktywnych plików cookie. Ponadto, w przypadku dezaktywacji plików cookie konieczne może być częstsze wprowadzanie hasła użytkownika w trakcie przeglądania.
W celu zablokowania, usunięcia lub dezaktywowania plików cookie, web beacons i podobnych technologii rekomendujemy sprawdzenie instrukcji obsługi przeglądarki internetowej z której Państwo korzystacie lub w razie wątpliwości kontakt z nami na adres: shop@2pk.pl

Pozostałe informacje techniczne
Współpracujemy z partnerami świadczącymi usługi w ramach remarketingu, polegające na umieszczeniu na ich stronach internetowych reklam 2pk.pl. W tym celu partnerzy afiliacyjni udostępniają nam powierzchnie reklamowe, na których wyświetla się reklama 2PK Sp. z o.o. Jednocześnie informujemy, że nasi partnerzy, na podstawie własnych algorytmów/sztucznej inteligencji, samodzielnie dobierają reklamę/powierzchnię reklamową do konkretnego użytkownika.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Bezpieczeństwo

2PK Sp. z o.o. stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacja, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem Państwa danych, którymi administrujemy. Zabezpieczenia, z których korzystamy są stale rozwijane i dostosowywane wraz z rozwojem technologii w tym zakresie.

2PK Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 • wylogowaniu się ze strony 2pk.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony 2pk.pl. Wylogowanie ze strony 2pk.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego 2pk.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 • jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego 2pk.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

Profilowanie

W celu zapewnienia Tobie najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między Tobą (jako Klientem) a nami (jako Administratorem) umowy, a także w przypadku Twojej wyraźnej zgody, możemy stosować tzw. „profilowanie”.

Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej (w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań).

Decyzje co do przesłania Tobie spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak historia Twoich zamówień lub Twoja lokalizacja.

W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie 2PK Sp. z o.o. jako Administratora przysługuje Tobie prawo do sprzeciwu.

Jako administrator nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na Ciebie jako osobę, której dane dotyczą.

2PK Sp. z o.o. jako administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej z naszej strony, jak również do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Prośba o zgodę

Za Państwa zgodą chcielibyśmy również korzystać z Państwa danych w celu informowania Państwa o naszych produktach, a czasem także zasięgnięcia Państwa opinii na ich temat. Uczestnictwo we wspomnianych kampaniach jest całkowicie dobrowolne. Chcąc przetwarzać Państwa dane w celach handlowych i marketingowych dbamy, aby pozyskać stosowną zgodę i abyście Państwo wiedzieli na co i na jakich warunkach się zgadzacie.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestie lub nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt z nami. W przypadku, gdyby pomimo dołożenia najwyższych starań w celu zapewnienia poprawności danych okazało się, że w naszych bazach danych są błędy, na Państwa wniosek dokonamy stosownych korekt. Zachęcamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie Państwa uprawnień lub wątpliwości.

2PK Sp. z. o.o.
ul. Wspólna 31,
62-081 Baranowo (shop@2pk.pl)